انتخاب حالت زمستانه / تابستانه

تغییر وضعیت پکیج جهت

انتخاب فصل تابستان (مورد استفاده فقط آب گرم مصرفی)

در حالی که دستگاه در حالت خاموش می باشد و روی صفحه LCDعلامت (OFF) را نمایش می دهد یکبار دکمه (خاموش/روشن) را فشار دهید

 حالت خاموش پکیج

پایین صفحه LCDعلامت شیرآب نمایان می شود

حالت آبگرم مصرفی

سـپس جـهت انتخاب دمای آبگرم مصـرفی با فشـردن ممتد دکمه های (+/- آبگرم مصرفی) می توانید دمـای آبگرم مصرفی را بین (30.0 / 60.0 ) درجه سانتیگراد انتخاب نمایید . در این حالت عکس شیرآب سمت چپ صفحه به صورت فلش زده می شود

تنظیم دمای آبگرم مصرفی

شیر آبگرم مصرفی را باز کنید

بازکردن آبگرم مصرفی پکیج

در این حالت مشعل و پمپ دستگاه روشن می شود و علائم شعله و شیر آب و مقدار قدرت مشعل به صورت درصد روی LCD نمایش داده می شوند. (مقدار دمای نشان داده شده، دمای خروجی آب گرم مصرفی می باشد

باز شدن آبگرم مصرفی

با بستن شیر آب گرم مصرفی مشعل دستگاه خاموش می شود

25

تغییر وضعیت پکیج جهت انتخاب فصل زمستان ( مورد استفاده تأمین آب گرم مصرفی و مدار گرمایشی ):

در حالی که دستگاه در وضعیت تابستان می باشد، یکبار دیگر دکمه (خاموش/روشن) را فشار دهید

حالت آبگرم مصرفی

پایین صفحه LCDعلامت رادیاتور و آبگرم مصرفی و بالای صفحه علامت رادیاتور (||||) به صورت ثابت نمایش داده می شود

حالت گرمایش

سپس جهت انتخاب دمای مدارگرمایشی با فشار دادن ممتد دکمه های +/- مدار گرمایش می توانید دمای بین (30.0 – 85.0) را انتخاب نمایید.

در این حالت عکس رادیاتور سمت راست صفحه به صورت فلش زده می شود

تنظیم دمای مدار گرمایش

در این حالت جهت رسیدن به دمای تعریف شده، مشعل و پمپ دستگاه روشن می شوند و علامتهای شعله و قدرت مشعل به صورت درصد روی LCDنمایش داده می شوند. (مقدار دمای نشان داده شده، دمای خروجی مدار گرمایش می باشد)

33

زمانیکه دمای مدار گرمایشی به مقدار دمای انتخاب شده رسید، مشعل دستگاه خاموش می شود. به عنوان مثال: دمای انتخاب شده 60.0 درجه می باشد. 

 

انتخاب دمای گرمایش

در این فصل با باز کردن شیر آب گرم مصرفی مجدداً دستگاه روشن و علائم مشعل و شیرآب و مقدار قدرت مشعل به صورت درصد نمایش داده می شوند .

(مقدار دمای نشان داده شده، دمای خروجی آب گرم مصرفی می باشد).

35

در این هنگام با بستن شیر آب گرم مصرفی عکس شیرآب در سمت چپ پاک شده و عکس مدار گرمایشی نمایان می شود.چنانچه دمای مدار گرمایشی در حد دمای انتخاب شده باشد، مشعل دستگاه هم خاموش می گردد

36

ولی چنانچه با بستن شیر آب گرم مصرفی دمای مدار گرمایشی در حد دمای انتخاب شده نرسیده باشد، مشعل به کارخود ادامه می دهد تا مدار گرمایشی به دمای انتخابی برسد. در این حالت علامت شعله و درصد قدرت همواره روشن می ماند

37

جهت انتخاب فصل زمستان بدون تأمین آب گرم مصرفی (مورد استفاده فقط تأمین مدار گرمایش)

در حالی که دستگاه در وضعیت زمستان همراه با تأمین آب گرم مصرفی می باشد، یکبار دیگردکمه (خاموش/روشن) را فشار دهید

40

پایین صفحه LCDعلامت (||||) به تنهایی و بالای صفحه علامت (||||) به صورت ثابت نمایش داده می شود

41

سپس جهت تغییر دمای مدار گرمایشی می توانید با فشار دادن ممتد دکمه +/- رادیاتور دمای بین (30.0-85.0) ر ا انتخاب نمایید. در این حالت عکس رادیاتور سمت راست صفحه به صورت فلش زده می شود

42

در این حالت جهت رسیدن به دمای تعریف شده، مشعل دستگاه روشن می شود و علامتهای شعله و مقدار قدرت مشعل به صورت درصد روی LCD نمایش داده می شوند. ( مقدار دمای نشان داده شده، دمای خروجی مدار گرمایش می باشد.

43

هر زمانیکه دمای مدار گرمایشی به مقدار دمای انتخاب شده رسید مشعل دستگاه خاموش می شود

(توجـه: با انتخاب این وضعیت دستگاه آب گرم مصرفی را تأمین نمی کند).

44
آگراگاز آسیا تولیدکننده پکیج آماتیس, روکا, وستن, آگرا