کد خطاشرح اشکال
E01اشکال در تشکیل یا تشخیص شعله
E02اشکال در ترموستات حد
E03اشکال سویچ فشار هوا
E04کمبود فشار آب
E05اشکال در سنسور مدارگرمایشی
E06اشکال در سنسور مدارمصرفی آب
E09ورود بیش ازحد آب به دستگاه
E46اشکال در سنسور تشخیص فشار آب
E51آسیب سخت افزاری
E52اشکال در سویچ فشار هوا - اشکال در برد
E53آسیب سخت افزاری
E72عدم تشخیص محفظه احتراق - ایرادهای مربوط به خطای E03
E75اشکال در شناسایی برد الکترونیک
E76عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز
E99عدم قابلیت ریست کردن
پکیج وستن

Westen D series

کدخطاشرح اشکال
E01مشکل جرقه زن و شیرگاز
E02افزایش بیش از حد دما - ترموستات حد
E03مشکل دود یا سوئیچ فشار فن
E05مشکل سنسور شوفاژ
E06مشکل سنسور آب گرم مصرفی
E10کمبود فشار آب
E25مشکل پمپ
E35شعله نامنظم
پکیج وستن استار دیجیت Westen starDigit

Westen StarDigit

کد خطاشرح اشکال
E01نقص در تامین گاز
E02حسگر ترموستات اطمینان فعال شده
E03حسگر ترموستات دودکش یا کلید فشار دودکش فعال شده
E04پیام خطای اطمینان برای خاموش شدن مکرر شعله
E05نقص در حسگرNTC سیستم گرمایش مرکزی
E06نقض در حسگرNTC آب گرم
E10فشار پایین آب
E12نقض در کلید جریان آب (هنوز بازاست)
E13نقض در کلیدجریان آب (هنوز بسته است)
E25دما از حداکثر مجاز آب گرم کن فراتر رفته
E26دما از حداکثر مجاز آب گرم کن فراتر رفته است
E31عدم وجود ارتباط صفحه کنترل وکنترل از راه دور دما
E32وجود آهک در مبدل
E35نقض در شعله
E96ولتاژبسیار پایین است
E97فرکانس اشتباه برق
E98-E99نقض درونی در صفحه اصلی الکتریکی
پکیج وستن پولسار دیجیت westen pulsar

Wseten PulsarD

کدخطاشرح اشکال
E01اشکال در گاز
E02ترموستات حد
E03سنسور دود یا سوئیچ فشار
E05اشکال در سنسور شوفاژ
E06اشکال در سنسور آب گرم
E10فشار آب گرم
E25گیرپاژ پمپ
E32مشکل شعله
پکیج وستن کوئاسار دیجیت quasar digit

Westen QuasarD

آگراگاز آسیا تولیدکننده پکیج آماتیس, روکا, وستن, آگرا