کد خطاشرح اشکال
E01اشکال در تشکیل یا تشخیص شعله
E02اشکال در ترموستات حد
E03اشکال سویچ فشار هوا
E04کمبود فشار آب
E05اشکال در سنسور مدارگرمایشی
E06اشکال در سنسور مدارمصرفی آب
E09ورود بیش ازحد آب به دستگاه
E46اشکال در سنسور تشخیص فشار آب
E51آسیب سخت افزاری
E52اشکال در سویچ فشار هوا - اشکال در برد
E53آسیب سخت افزاری
E72عدم تشخیص محفظه احتراق - ایرادهای مربوط به خطای E03
E75اشکال در شناسایی برد الکترونیک
E76عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز
E99عدم قابلیت ریست کردن
Amatis wall boiler called in persian پکیج آماتیس

لائورا پلاس آماتیس

کدخطاشرح اشکال
E1اشکال احتراق
E2دما بیش از حد بالا
E3تخلیه دود
E4اشکال در تامین آب
E5اشکال در سیستم برق
E6اشکال در مدار آب مصرفی
E7اشکال در مدار گرمایشی
E8دمای بالای مدار مصرفی
E9اشکال در سیستم محافظت از یخ زدگی
Laura Amatis2

لائورا آماتیس

کد خطاشرح اشکال
E1اشکال در احتراق
E2دمای بیش ازحد در مبدل
E3اشکال تخلیه دود
E4کمبود فشار آب
E5اشکال در سیستم برق
E6اشکال در سنسور مدار آب مصرفی
E7اشکال در سنسور مدار آب گرمایش
E8دمای بالای مدار مصرفی
E9اشکال در سیستم محافظت ازیخ زدگی
sara amatis

سارا آماتیس

کدخطاشرح اشکال
E1ولتاز یافشار گاز پایین
E2دمای بیش از حد
E3وجود اشکال در فن یا خروج دود
E4کمبود فشار آب
E6وجود اشکال در حسگر دمای آب مصرفی
E7وجود اشکال در حسگر دمای قسمت گرمایشی مرکزی
E9دمای آب ورودی به کمتر از 2 درجه رسیده
E10مبدل حرارتی نیاز به پاکسازی دارد
Nra Amatis e1690018593386

نورا آماتیس

کدخطاشرح اشکالی
E0 هشدار یخ زدگی
E1اشکال در احتراق در هنگام روشن شدن دستگاه
E2اشکال درفن یا سوئیچ فشار هوا
E3اشکال درکلید حرارتی مبدل
E4اشکال در سنسور مدارآب گرم مصرفی
E5بالا رفتن دما از حد مجاز
E6اشکال در احتراق در زمان روشن بودن دستگاه
E7اشکال در سوئیچ فشار آب مدار گرمایشی
E8اشکال در سنسور مدار گرمایشی
E9 اشکال حافظه
(EEPROM)
Amatis Victoria

ویکتوریا آماتیس

آگراگاز آسیا تولیدکننده پکیج آماتیس, روکا, وستن, آگرا