پکیج آماتیس ویکتوریا دارای یک برد پیشرفته با تنظیمات پیچیده می باشد که تصویر و نقشه شماتیک برد آن را در زیر مشاهده میکنید.

مشاهده میکنید که ترانس جرقه زن پکیج آماتیس ویکتوریا بر روی برد ان قرار گرفته است. 

همچنین پکیج دارای فلومتر می باشد و توسط یک سنسور متوجه باز شدن آبگرم مصرفی خواهد شد. 

توجه بفرمائید که پکیج ویکتوریا آماتیس میتواند مجهز به سنسور آب ورودی باشد . 

شیرگاز پکیج آماتیس ویکتوریا عموما Sit845 می باشد. 

نوع تغذیه برد پکیج آماتیس ویکتوریا نیز از نوع خطی و غیر سویچینگ می باشد. 

دیپ سویچ پکیج اماتیس ویکتوریا جهت اعمال تنظیمات مختلف بر روی برد می باشد که بسته به نیاز سرویسکار و نماینده میتواند با شرکت جهت مشاوره تماس حاصل نماید. 

شماتیک برد پکیج آماتیس ویکتوریا
شماتیک برد پکیج آماتیس ویکتوریا

وسایل کنترل و عملکرد پکیج آماتیس ویکتوریا

پکیج اماتیس ویکتوریا کاملاً منطبق با استاندارد هاي مرجع اروپایي و ایراني طراحي شده و به وسایل زیر مجهز شده است، از خارج کردن هر یک از این قطعات از مدار جداً خودداري نمایید

  • سوئیچ فشار هوا جهت تخلیه اجباري دود:

این سوئیچ تنها زماني که مسیر کانال تخلیه محصولات احتراق کاملا باز باشد، به مشعل اجازه احتراق مي دهد.

  • کلید حرارتي مبدل:

این کلید در زماني که آب موجود در مبدل اولیه بیش از حد گرم شود، جریان گاز مشعل را قطع مي نماید. در چنین حالتي دستگاه خاموش مي شود و روشن نمودن مجدد آن تنها از طریق رفع اشکال به وجود آمده امکان پذیر خواهد بود.

  • سیستم یونیزاسیون پکیج آماتیس ویکتوریا:

الکترود حسگر شعله امنیت عملیات را در هنگام بروز اشکال در مسیر گاز یا احتراق ناقص مشعل تضمین مي نماید. در چنین حالتي دستگاه خاموش مي شود و روشن نمودن مجدد آن تنها از طریق رفع اشکال به وجودآمده امکان پذیر خواهد بود.

 سنسور فشار آب آماتیس:

زماني که فشار سیستم به زیر 0.5 barبرسد،پرشر آب دستگاه را خاموش مي نماید و تا زماني که فشار مدار از طریق شیرپرکن تامین نگردد، راه اندازي نمي شود.

سوپاپ اطمینان ( 3 barمدار گرمایشي:)

در صورتي که فشار آب مدار گرمایشــي به بالاي 3 barبرسد، این ســوپاپ فعال شده و با تخلیه آب، فشار مدار گرمایش پکیج آماتیس ویکتوریا را تا میزان مناسب کاهش مي دهد.

نقشه پکیج آماتیس ویکتوریا
نقشه پکیج آماتیس ویکتوریا

در تصویر فوق میتوانید نقشه پکیج ویکتوریا را مشاهده نمائید. 

اتصالات آب پکیج آماتیس ویکتوریا
اتصالات آب پکیج اماتیس ویکتوریا

نکات مهم نصب لوله دودکش دوجداره

  1. طول استاندارد لوله دو جداره 1متر است. اگر لوله بلندتر نیاز است با کارشناس مشورت نمایید.
  2. پکیج حتماًباید به لوله دودکشي که به خارج راه دارد، وصل باشد
  3. به هیچ وجه از سیمان جهت گرفتن درز اطراف دودکش استفاده نکنید.
  4. فاصله بین سطح لوله دو جداره و سقف باید حداقل 45سانتی متر باشد. -5حداکثر طول مجاز نصب لوله دو جداره 3متر است. در نظر داشته باشید، که هر زانویی 90درجه، معادل 1متر از طول مجاز لوله مي کاهد.
  5. لوله دودکش باید حداقل 2 درجه به سمت پایین شیب داشته باشد

 

 سیستم ضـد گیرپاژ پمـپ

این عملکرد زماني فعال است که دستگاه به برق متصل، شیر گاز ورودي باز و فشار سیستم در حد مورد نیاز ( )1.5BARباشد.

در حالتي که دستگاه خاموش مي باشد و از آن استفاده نمي گردد، سیستم ضد قفل شدگي پمپ فعال مي شود.

سیستم ضد گیرپاژ پمپ پکیج در هر 24ساعت به مدت 1دقیقه به کار مي افتد، تا از گیرپاژ پمپ جلوگیري نماید.

این عملکرد زماني فعال است که دستگاه به برق متصل باشد و در هر وضعیتي این کار را ادامه خواهد داد.

سیستم ضـد یخ زدگـی

مدیریت الکترونیکي دستگاه شامل عملکرد حفاظت از یخ زدگي در سیستم گرمایش مرکزي است که وقتي دماي آب گرمایشي به زیر 5درجه سانتیگراد برسد، مشعل را جهت رسیدن دما به 30درجه سانتیگراد روشن مي کند.

در ضمن پمپ نیز زماني که دماي آب مدار گرمایش به زیر 8 درجه برسد به کار مي افتد و تا رسیدن دما به 10درجه روشن باقي مي ماند.

دقت داشته باشید در صورتي این سیستم فعال مي گردد که آب، برق و گاز ورودي به دستگاه وصل باشد و دستگاه در حالت نمایش کد خطا نباشد.

آگراگاز آسیا تولیدکننده پکیج آماتیس, روکا, وستن, آگرا